La ciutadania i els grups municipals reflexionen sobre el nou Reglament de participació

Dijous 24 Gener, 2019
Participació i ciutadania

La Regidoria de Participació, Ciutadania i Transparència organitza aquest dijous 24 de gener, a l’antic hospital, una sessió oberta a la ciutadania per donar a conèixer les línies principals que incorpora el nou Reglament de participació ciutadana abans que finalitzi la seva tramitació i s’aprovi definitivament en el Ple municipal previst el dia 11 de febrer. El director general de Participació Ciutadana, Ismael Peña, intervé durant aquesta sessió, a la qual també s’ha convidat els diferents grups municipals perquè expliquin el seu posicionament davant el text que s’haurà d’aprovar d’aquí a pocs dies.

Es tracta d’un projecte de Reglament elaborat per la Regidoria de Participació, Ciutadania i Transparència a partir de les aportacions que va fer la ciutadania durant el procés participatiu portat a terme fa poc més de dos anys, i que durant els darrers mesos s’ha sotmès a negociació política entre els grups municipals.

Tal i com recorda la regidora de Participació, Ciutadania i Transparència, Montserrat Flores, el nou text servirà per actualitzar l'anterior reglament, de l'any 1986, per adaptar-lo a les noves formes de participació ciutadana d'acord amb un aprofundiment en l'exercici de la democràcia. En aquest sentit, millorarà el govern de la ciutat i les seves accions i permetrà fer efectives les polítiques basades en la participació ciutadana. 

Vessant pedagògica
El nou Reglament tindrà una vessant pedagògica per donar a conèixer tots els mecanismes i recursos de participació ciutadana de què disposa la ciutat. Al mateix temps, comportarà una regulació de nous mecanismes per fer efectiva la participació ciutadana en el debat i presa de decisions en molts àmbits que fins ara no preveien canalitzar l'opinió ciutadana. 

Continguts del nou reglament
El projecte de nou Reglament inclou un primer àmbit de disposicions generals en què es defineix la vinculació de l'Ajuntament, els organismes autònoms i els seus ens dependents amb el document i la participació. En aquest apartat s'estableix que els actors legitimats per participar són les persones empadronades a Reus, les entitats i col·lectius amb o sense personalitat jurídica, inscrits en el Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes, amb domicili a Reus i, finalment, qualsevol persona física o jurídica que tingui un interès legítim en una matèria o procediment administratiu concret, amb independència de la seva condició política o on estigui empadronada.

Principis generals
Els principis generals que han inspirat la nova eina de participació ciutadana són la transparència, la publicitat, la claredat, l'accés a la informació, la neutralitat institucional, la primacia de l’interès col·lectiu, la diversitat, el debat públic, la igualtat i la no discriminació, la inclusió, l'eficiència, l'accessibilitat universal, la protecció de dades i la rendició de comptes.

Pel que fa als drets, el nou Reglament aborda especialment el dret a la informació, el dret d'audiència, el dret de participació i el sistema de defensa dels drets de la ciutadania.

Qualitat democràtica
El Reglament de Participació Ciutadana, finalment, inclou tres grans blocs de mesures i canals de participació que incideixen en la millora de la qualitat democràtica, el foment de la cultura participativa i democràtica i, en tercer lloc, nous instruments de participació ciutadana.

Nous instruments de participació
Precisament, el nou Reglament proposa tot un seguit de nous instruments de participació ciutadana que podran facilitar l'accés dels veïns i veïnes de Reus als mecanismes de governança i aproximaran la gestió diària municipal a la ciutadania.

Els nous instruments de participació que s'introdueixen són múltiples i ben diversos i s'hi inclouen el dret de petició i la iniciativa popular, que pot consistir a proposar la realització d’un procés de participació; la realització d’una audiència pública; la introducció d’un o diversos punts per tractar a l’ordre del dia dels plens; la creació d’un òrgan de participació; la demanda d’una proposta d’acord d’un òrgan diferent del Ple; l’aprovació d’una disposició normativa de caràcter general i la celebració d’una consulta ciutadana.

El nou Reglament que haurà de validar el Ple municipal després de la fase de negociació política també es fa ressò de les consultes populars per via referèndum i de les consultes populars no referendàries, així com dels efectes de les consultes populars no referendàries.

D'altra banda, s'estableixen el concepte i les modalitats d'audiències públiques que es poden posar en funcionament per escoltar i donar veu a la ciutadania.

Participació al Ple
Entre els nous instruments de participació hi ha també la possibilitat de donar participació a la ciutadania en les sessions del Ple municipal i de les Comissions Informatives. Finalment, el Reglament aborda la creació d'òrgans estables de participació ciutadana, la implementació de processos de participació ciutadana (amb la regulació dels requeriments mínims) i la realització d'un Pla Estratègic de Participació Ciutadana.

Galeria imatges: