El primer Pla Municipal de Polítiques LGTBI+ de la història de la ciutat, a punt per sotmetre’s al Ple

Dimecres 06 Febrer, 2019
Participació i ciutadania

El primer Pla Municipal de Polítiques LGTBI+ de la història de la ciutat de Reus ha culminat la fase de redacció i és a punt de sotmetre’s a l’aprovació inicial al Ple municipal. L’esborrany del Pla recull la proposta de polítiques que s’implementaran a la ciutat per combatre les discriminacions per raó d’orientació sexual i d’identitat de gènere, un cop assoleixi l’aprovació definitiva, i dona resposta a la reivindicació històrica del col·lectiu LGTBI+.

Tal i com ha explicat la regidora de Participació, Ciutadania i Transparència, Montserrat Flores, l’Ajuntament de Reus disposarà per primera vegada d’una eina de ciutat amb gran ambició per posar els recursos i les mesures que permetin construir una societat igualitària, justa i lliure on totes les persones visquin sense cap mena de discriminació per raó de diversitat sexual afectiva, expressió i/o identitat de gènere.

En aquest sentit, el Pla constitueix el marc d'actuació que ha de guiar les polítiques municipals en aquest àmbit els propers quatre anys. Amb aquesta eina es planificaran els recursos de què ja disposa l’Ajuntament, com ara el Punt d'Atenció a la Diversitat Sexual i la Taula Tècnica per atendre qualsevol dubte, demanda i/o proposta de l'àmbit d'intervenció de polítiques de diversitat sexual i d’identitat de gènere. Tot plegat per tal de neutralitzar les desigualtats que genera la societat actual i que suscita el sexisme i el cisheteropatriacat, entès com la perpetuació dels rols tradicionals assignats a cadascun dels gèneres i sexes.

Estratègies i principis orientadors del Pla
El Pla Municipal es fa ressò dels principis i estratègies que marca la Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. Aquesta llei recull a l'article 6 l'actuació dels poder públics amb relació a les persones LGBTI +, i que tenen a veure amb els objectius següents:

a) Protegir la integritat, la dignitat i la llibertat de totes les persones, d'acord amb els drets fonamentals i els drets humans universals.

b) Dotar d'un caràcter integral i transversal les mesures que adoptin en aquest àmbit.

c) Garantir el respecte de la pluralitat d'identitats per orientació afectiva i sexual.

d) Vetllar per la sensibilització en aquest àmbit, per la prevenció i la detecció de la discriminació, per l'atenció a les persones que en pateixin, per la recuperació d'aquestes persones i per garantir de llur dret a la reparació.

e) Emparar la participació, la no-invisibilització i la representació de les persones LGBTI+ i també llur realitat i necessitats específiques, tant en l'àmbit públic com en el privat.

f) Atendre la diversitat de situacions de discriminació en què es poden trobar les persones LGBTI+ tenint en compte les interaccions de l'homosexualitat, la bisexualitat, la transidentitat i la intersexualitat amb qualsevol altra circumstància personal o social que pugui ser causa de discriminació.

Valors
Els valors del Pla són l'esperit que ha de guiar el procés i la seva aplicació. Són el punt de partida per al treball conjunt de tots els agents implicats i han de donar solidesa i coherència a les accions que es duran a terme. Els valors que han inspirat el contingut d’aquest Pla són els següents:

 

 • Igualtat de tracte i no discriminació. Compromís a establir serveis i recursos per assolir equitat legal i social del col·lectiu LGBTI+, evitar qualsevol discriminació.
 • Transformació. Garantir la generació dels processos necessaris per canviar l'entorn social.
 • Transparència. Compromís a informar del desenvolupament i la metodologia emprada.
 • Participació. Comptar amb la implicació de totes les persones en el diàleg, el consens i el treball per aconseguir igualtat de tracte i no discriminació.
 • Qualitat. Compromís per oferir el millor servei amb eficàcia i eficiència.
 • Capacitat d’anàlisi i autocrítica. Garantir els processos de seguiment, avaluació i anàlisi per detectar els punts forts i de millora i prendre les decisions més adequades.

Eixos de treball
Els eixos de treball que marca el nou Pla són els següents:

 • Compromís amb la igualtat i la diversitat sexual i de gènere
 • Coeducació i transmissió de valors igualitaris
 • Participació
 • Cultura, Esports, Mitjans de comunicació i Oci
 • Salut: Drets sexuals i reproductius
 • Drets laborals
 • Accions contra la lgbti-fòbia i la violència cap a les persones lgbti+

Entre aquests eixos, Montserrat Flores ha destacat el compromís  amb la igualtat i la diversitat sexual i de gènere, ja que l'Ajuntament ha d’aspirar a ser un model i oferir els recursos i serveis per tal que tota la ciutadania visqui lliure de discriminacions respectant els drets de cadascú.  Aquesta línia de treball és recollida a l'objectiu “Garantir el compromís del Consistori en el disseny, la planificació, la implementació, el seguiment i la valoració de polítiques locals amb perspectiva de diversitat sexual i de gènere i garantir els drets del col·lectiu LGBTI+”.

També  destaca el setè eix de treball, Accions contra la lgbti-fòbia i la violència cap a les persones lgbti+, atès que no es pot acceptar cap tipus de violència i cal poder garantir els drets del col·lectiu LGBTI+ i eradicar la discriminació i violència per raó d'orientació sexual, identitat i/o expressió de gènere.

Es preveu que el Pla tingui una vigència de 4 anys. Es crearà una taula tècnica, formada per professionals interns i externs per la seva implementació i seguiment, que juntament amb el grup de participació ciutadania en farà el seguiment i n'informarà al Consell Municipal de Polítiques de Gènere.

Diagnosi
Per arribar a la darrera fase del Pla, s’ha hagut de passar inicialment per una fase de diagnosi, que s’ha realitzat amb diferents tècniques de recollida d’informació, com ara les següents:

 • Anàlisi documental d'informes, memòries, plans, material de difusió i altra documentació disponible
 • Entrevistes en profunditat amb personal tècnic i polític de l'Ajuntament
 • Grups de discussió amb el personal tècnic municipal i amb persones d'associacions i/o ciutadania en general
 • Fitxes de valoració de personal tècnic de l'Ajuntament i d'entitats i associacions del municipi
 • Qüestionari adreçat a la ciutadania per a conèixer les percepcions i opinions de la població sobre les desigualtats cap al col·lectiu LGBTI+ i les polítiques LGBTI+ que s'estan duent a terme des de l'Ajuntament

88 accions
Hi ha 88 accions concretes recollides al Pla, entre les quals destaquen la formació interna a la plantilla municipal, les accions de formació als centres educatius i entitats, la provisió de recursos pels centres educatius (tots els nivells per treballar la diversitat sexual i de gènere) i la creació d'instruments  i protocols per la prevenció i abordatge de violència LGBTIfòbia.

L'esborrany del Pla es pot consultar a 

http://transparencia.reus.cat/ajuntament-de-reus/programacio-i-planificacio/plans-i-programes-de-les-politiques-publiques/plans-en-elaboracio/pla-municipal-de-politiques-lgbti 

Galeria imatges: