L’Ajuntament posa a disposició de la ciutadania la Guia pràctica del Reglament de Participació

Dilluns 04 Març, 2019
Participació i ciutadania

Amb la voluntat de difondre les possibilitats d’intervenció en la vida pública local que obre el nou Reglament de Participació Ciutadana aprovat recentment, l’Ajuntament de Reus treballa en l’edició d’una Guia pràctica del Reglament de Participació Ciutadana, una eina que permetrà conèixer de manera resumida els instruments, canals i mecanismes que permeten donar veu a la ciutadania perquè pugui incidir en els àmbits de gestió i govern municipals.

El Ple de l’Ajuntament de Reus va aprovar el passat 11 de febrer per unanimitat de tots els grups municipals el nou Reglament de Participació Ciutadana, un document elaborat per la Regidoria de Participació, Ciutadania i Transparència a partir de les aportacions que va fer la ciutadania durant el procés participatiu portat a terme fa poc més de dos anys.

El nou text actualitza l'anterior reglament, de l'any 1986, per adaptar-lo a les noves formes de participació ciutadana d'acord amb un aprofundiment en l'exercici de la democràcia. En aquest sentit, millora el govern de la ciutat i les seves accions i permetrà fer efectives les polítiques basades en la participació ciutadana.

Facilitar la comprensió del Reglament
El nou Reglament té una vessant pedagògica per donar a conèixer tots els mecanismes i recursos de participació ciutadana de què disposa la ciutat. Al mateix temps, comporta una regulació de nous mecanismes per fer efectiva la participació ciutadana en el debat i presa de decisions en molts àmbits que fins ara no preveien canalitzar l'opinió ciutadana.

En aquesta vocació pedagògica cal emmarcar l’edició de la nova Guia del Reglament de Participació Ciutadana, la qual a través d’un llenguatge i disseny accessibles, sintetitza els principals recursos de què disposa qualsevol persona de Reus per prendre part en els processos de decisió i govern que es posen al seu abast.

Tal i com explica la regidora de Participació, Ciutadania i Transparència, Montserrat Flores, es tracta d’una guia per facilitar la comprensió del Reglament de Participació Ciutadana. “A través d’il·lustracions i d’un llenguatge proper, clar i entenedor -explica Flores- pretenem exemplificar els diferents drets continguts al Reglament perquè la ciutadania pugui conèixer de manera ràpida quins són els canals amb els que compta per exercir els seus drets de participació”.

La guia es podrà trobar a les dependències de la Regidoria Participació, Ciutadania i Transparència i a tots els Centres Cívics. A més, es farà arribar a les persones participants al procés de participació per l'elaboració del Reglament, així com a totes les inscrites al Registre Ciutadà i entitats inscrites al Registre Municipal d'Entitats de Reus.

Resum de les idees principals del Reglament
La nova Guia pràctica recull de manera sintètica les principals línies mestres del nou Reglament de Participació, i que es resumeixen en els següents aspectes:

  • El Reglament és fruit d’un procés de participació i, per tant, recull totes les aportacions que la ciutadania hi va fer.
  • Es crea la Comissió d’Impuls i Garanties del Reglament de Participació
  • La participació es concretarà a través d’un Pla Estratègic de Participació Ciutadana
  • Foment de la cultura participativa i democràtica (ciutadania, entitats i col·lectius)
  • Qualitat democràtica (transparència, bon govern, bona administració, govern obert, queixes i suggeriments, participació en l’elaboració de les disposicions normatives, rendició de comptes, etc.)
  • Instruments de participació: iniciativa popular, consultes ciutadanes, audiències públiques, intervenció de la ciutadania al Ple, òrgans estables de participació i processos de participació.
Galeria imatges: