Entra en vigor el nou Reglament Orgànic Municipal de l'Ajuntament de Reus

Dimecres 05 Agost, 2020
Participació i ciutadania

El nou Reglament Orgànic Municipal (ROM) de l'Ajuntament de Reus, aprovat de manera definitiva el passat 19 de juny ha entrat en vigor aquest dimecres, 5 d'agost, una vegada superat el termini d'exposició pública de l'acord. El document regula el règim organitzatiu de l'Ajuntament i defineix el funcionament dels òrgans municipals, així com l'estatut dels membres de la Corporació. El nou text modifica el reglament vigent, que va entrar en vigor l’any 2003.

El redactat del nou reglament s’ha plantejat com a objectiu modernitzar-ne el contingut, i ajustar-lo als canvis legislatius que afecten l'organització i el funcionament dels òrgans municipals; així com també als canvis socials i polítics que han posat a l'agenda municipal nous reptes i exigències.

En aquest sentit, el nou ROM presenta l’administració municipal com la més propera a la ciutadania i, com a tal ha de ser més participativa i transparent en la presa de les seves decisions i en el rendiment de comptes de les seves actuacions. Alhora, ha de fomentar la igualtat entre homes i dones dins i fora de les seves estructures organització, i ha d'implementar mitjans electrònics de gestió i de relació amb la ciutadania, per tal de cercar la màxima eficàcia, interoperabilitat i inclusivitat de les seves actuacions.

Per assolir aquests objectius, el nou ROM ofereix modificacions respecte l’anterior, com la referència a la constitució, vigència i finalització del mandat corporatiu; i en destaquen les primeres mesures organitzatives per a la configuració del cartipàs municipal tant d'Alcaldia com del Ple, així com una menció específica als actes i acords que no es poden adoptar, un cop finalitzat el mandat corporatiu.

També s'hi afegeix, com a nou contingut, la regulació exhaustiva de l'estatut dels membres de la Corporació, clarificant i especificant la classificació de drets i deures que els corresponen.

Igualment, es fa menció a l'organització municipal, actualitzant-la, i introduint una nova estructura orgànica que distingeix els òrgans de govern de caràcter decisori dels òrgans necessaris de caràcter no decisori, i per últim, dels òrgans municipals complementaris.

Pel que fa al funcionament i règim jurídic, es fa  una exhaustiva regulació del règim de sessions, principalment les plenàries, que per altra banda també es veu actualitzat per la regulació més detallada dels mitjans de control i fiscalització que pot fer el propi ple sobre la resta d'òrgans de govern.

Al llarg del contingut, el nou ROM introdueix els mecanismes i la regulació adient per fer efectius els principis de transparència i bon govern, d'igualtat efectiva entre homes i dones, d'accés electrònic a l'administració i de simplificació de l'activitat administrativa. El ROM es complementa amb el Reglament de Participació Ciutadana, recentment aprovat per l'Ajuntament de Reus.

Fitxers Relacionats: 
Imatges Relacionades: 
Galeria imatges: